Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ostatní

Zákoník morálky chovatele

§ 1Budu udržovat nejlepší možnou úroveň zdraví a prostředí svých psů.
§ 2Budu chovat jen tolik psů, o kolik mohu řádně pečovat a věnovat jim denně dostatek času a potřebné volnosti.
§ 3Beru na vědomí, že pes je oddaný přítel člověka, a ne hospodářské zvíře držené v kleci pro zisk.
§ 4Odmítnu spolupracovat s nemorálními množiteli, překupníky a obchodníky, kde mám důvod se domnívat, že psy drží pro obohacení a nedodržují pravidla morálky chovatele.
§ 5Novým majitelům štěňat předám kromě dokladů i své zkušeností s chovem psů a rady pro další výchovu psa
§ 6Odmítnu nakrýt feny s dědičnými vadami i feny bez PP a nebudu ani krýt takovým psem.
§ 7Uznávám, že psi stárnou jako lidé a budou ve stáří potřebovat zvláštní péči a pozornost.
§ 8Jsem připraven odvděčit se starým psům za jejich celoživotní přízeň a dosloužit jim, pokud nebudou trpět.
§ 9Jsem si vědom, že projevy psa nejsou vždy v souladu s přáním a názorem člověka a nebudu pro ně psa trestat.
§ 10Slibuji, že budu svým psům věrný až do konce a budu jim po boku v jejich poslední chvíli.

Já Chovatel..

Psí modlitba

Můj pane,
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
To je pravda.
Dělám pro Tebe, co mohu a co umím.
Uctívám Tě jako Boha.
V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro,
které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí,
hlídám Tvůj dům,
vodím nevidomé,
zachraňuji lidi v troskách a lavinách,
tahám saně,
pomáhám dopadnout zločince,
bavím lidi v manéžích cirkusů,
snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích
pro Tvé zdraví.
Miliónkrát vrtím ocáskem,
abych Ti poděkoval za Tvou péči, abych Tě přivítal doma
a dal Ti najevo radost.
Kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě,
pane abys ani Ty mne neopouštěl
a nechal mne u sebe dožít
ten můj psí život.
Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.

Others

Code of Ethics

§ 1I will maintain the highest possible health and environment conditionsfor my dogs.
§ 2will only keep (own) as many dogs as I am able to look after properly and spend enough time with them on a daily basis. I will ensure that they are allowed enough freedom.
§ 3I hereby understand, that a dog is a faithful friend of people and not a farm animal to be kept in a cage for profit.
§ 4I refuse to cooperate with unethical breeders, and dog dealers, about which I have a reason to believe that they keep their dogs for the purpose of making money and their behavior is not in accordance with Ethical Code of Conduct of a Dog Breeder.
§ 5I will provide new owner of puppies with their pedigree papers as well as with my experience and advice regarding dog care.
§ 6I will not breed the bitches affected by genetic disorders neither the bitches without PP and I will not use such dog for breeding either.
§ 7I understand, that dogs age the same way as people and they will need special care and attention at their old age.
§ 8I am prepared to show my gratittudu to old dogs for their life-lasting love and faithfulnes and I will take care of them as long as they are not suffering.
§ 9I understand that dogs' behavior is not alwyas predictbale and in accordance with people's expectations, and I will no punish my dog(s) for such behavior.
§ 10I promise to be faithful to my dog(s) until their end and I promise to stay by their side until their last moments of life.

I breeder..

Dog´s prayer

My Dear Owner
it is said that I am the best fried of a man
It is true
I do anything for you that I am able to
I obey you as god
I can read trust and love in my eyes
I am trying to give you back
everything good you do for me
I am getting older by you and by your children
I guard your house
I guide blind people
I rescue people in ruins and avalanches
I pull sleds
I help to catch criminals
I entertain people in circus
I suffer incredible pains in research laboratories for your health
I wag my tail million times to thank you for
your care, to welcome you at home and to show you how happy I am
If everybody would leave you, I would stay with you until you die.
Please
my dear owner, don't leave me
let me stay with you until I finish
my dog's life.
I will be greatful
and faithful for that like nobody else in the entire world.